Regulamin

Regulamin sklepu internetowego EpilaDerm Poland


Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy i sklepie.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Reklamacje
§ 9 Dane osobowe
§ 10 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

 • 1. DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto –nieodpłatna funkcja Sklepu, dzięki której Kupujący zakłada w Sklepie swoje indywidualne Konto w drodze dokonania rejestracji i ma możliwość dokonania zakupów w Sklepie.                    
Kupujący - osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

 1. wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i
 2. za pośrednictwem Sklepu zawiera ze Sprzedawcą umowę w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą, a nadto umowa ta posiada dla niej zawodowy charakter.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep - sklep internetowy EpilaDerm Poland prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://epiladerm.pl.
Sprzedawca – Alicja Lis, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EpilaDerm Poland Alicja Lis, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7791248437 nr REGON: 639541965,  ul. Dzika 19/23 lok. 31, 00-172 Warszawa.

Zamówienie - oferta skierowana do Sprzedawcy przez Kupującego w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotycząca nabycia towarów opublikowanych w Sklepie do sprzedaży na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie.

 • 2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Adres pocztowy: ul. Dzika 4, Skr.poczt. 8, 00-198 Warszawa
 2. Adres e-mail: [email protected]
 3. Telefon: +48 512 785 024
 • 3. WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia Zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail oraz założenie konta.
 • 4. ZAKUPY W SKLEPIE
 1. Do składania Zamówień w Sklepie uprawnieni są tylko Kupujący spełniający warunki określone w definicji „Kupującego”, zawartej w §1 Regulaminu.
 2. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 3. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 4. Złożenie Zamówienia i zakup towaru są możliwe wyłącznie po wprowadzeniu danych.
 5. Celem dokonania rejestracji Konta Kupujący zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Sklepie, ustalając login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do Konta.
 6. Przez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Kupujący oświadcza, że jest przedsiębiorcą i będzie dokonywał zakupów w Sklepie wyłącznie w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.
 7. Po zalogowaniu do Konta, wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 8. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za Zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego Zamówienia.
 9. Zamówienie zostaje złożone w momencie poprawnego wypełnienia pól formularza Zamówienia, potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. Złożone Zamówienie stanowi ofertę zakupu towaru objętego Zamówieniem.
 1. Opublikowanie przez Sprzedawcę towaru w Sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Złożenie Zamówienia przez Kupującego nie oznacza zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili dojścia do Kupującego oświadczenia Sprzedawcy o akceptacji złożonej przez Kupującego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
 3. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia w przypadku wprowadzenia przez Kupującego błędnych danych lub chwilowego braku danego produktu w sprzedaży.

 

 • 5. PŁATNOŚCI
 1. Za złożone Zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. Za pośrednictwem platformy płatniczej tpay
  2. Za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
  3. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej tpay, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Krajowy Integrator płatności SA.
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za Zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni roboczych od akceptacji przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie Zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.
 5. Jeżeli zajdą okoliczności wskazane w §4 ust. 14 Regulaminu, a Kupujący wybrał metodę płatności polegającą na opłaceniu Zamówienia przed jego akceptacją przez Sprzedawcę, Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Kupującego środków w terminie 14 dni od dnia odmowy realizacji złożonego przez Kupującego Zamówienia.

 

 • 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży zawartej w sposób opisany w §4 ust. 12-13 powyżej do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia wskazanego Kupującemu w akceptacji Zamówienia.
 3. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty całkowitej ceny Zamówienia, o której mowa w §4 ust. 3 Regulaminu.
 4. Termin realizacji Zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 5. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za Zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po akceptacji przyjęcia Zamówienia i jego opłaceniu.
 6. W sytuacji, gdy w ramach jednego Zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 7. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  2. Do paczkomatów InPost
 • 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Termin do odstąpienia od umowy, wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. W którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie tego towaru.
  2. W którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 2. Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 3. Kupujący, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • 8. REKLAMACJE
 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. Żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Kupującego, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Dzika 19/23 lok.31, 00-172 Warszawa.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  9. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 1. ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną ofertę zakupu i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest z chwilą akceptacji przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym, niebędącym Kupującym, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 1. Regulamin określa wyłącznie zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży zawieranych w Sklepie.

 Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Kupujący na prawach konsumenta może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

EpilaDerm Poland Alicja Lis
ul. Dzika 19/23 lok.31, 00-172 Warszawa -  adres e-mail: [email protected]

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

...........................................................

...........................................................

...........................................................

- Data odbioru ......................................

- Imię i nazwisko Kupującego ............................................

- Adres Kupującego ..........................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
Podpis Kupującego
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl